ANBI Richtlijnen

Naam
AMVJ Fonds

Fiscaal nummer
008648694

Adres
AMVJ Fonds
Charlie Parkerstraat 9
1066 GV  Amsterdam

E: secretariaat@amvjfonds.nl

Doelstelling
Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.

Functie bestuurders
Het AMVJ Fonds beschikt over een actief bestuur, waarin op 31 december 2019 de volgende personen zitting hebben:

Erik Rammeloo (voorzitter)
Monique Knaap-de Meijer (penningmeester)
Kayleigh Boumedyan  (algemeen bestuurslid)
Thomas Nijhuis (algemeen bestuurslid)
Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)
Gijs Schunselaar (algemeen bestuurslid)
Lara Schwarz (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakt onkosten zoals beschreven in de statuten. In de statuten staat hierover het volgende vermeld (artikel 5):

Het bestuur is bevoegd aan een of meer van zijn leden een onkostenvergoeding toe te kennen, rekening houdend met de geldende voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het AMVJ Fonds heeft geen personeel in dienst. Wel maakt het AMVJ Fonds maakt gebruik van een freelance administrateur die op factuurbasis voor haar werkzaamheden krijgt uitbetaald. De freelancer is 7 uur per week werkzaam.

Activiteiten
In 2019 heeft het AMVJ fonds de volgende organisaties ondersteund:

Stichting De Gasten
Move Forward
MEMO Cultuur voor kleintjes
Taartrovers Festival
Studio 52nd
ZID Theater
Jeugdtheaterschool Zuidoost
We are on the Move
AJTC Vrije Vogel Festival
Buurtatelier Oost
Stichting IamJong
Jeugdtheater Oostblok
DWRS Producties
Aya Danstheater
Art4elkaar
Stichting Schaakschool
Theater Stuiter
Stichting VrIJland
Stichting ACCU
Naast financiële ondersteuning, stellen individuele bestuursleden ook hun kennis en kunde ter beschikking aan deze instellingen. We denken mee over nieuwe manieren van geld binnenbrengen, betere interne organisatie en professionalisering ten behoeve van een uitbreiding van de initiatieven.

Financiële verantwoording
De penningmeester van het AMVJ is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Hij wordt terzijde gestaan door onze externe administrateur, mevrouw C. Spaansen. Het bestuur legt financieel verantwoording af in de jaarrekening. De jaarrekening van het AMVJ Fonds wordt gecontroleerd door de heer J.L.M. Mattens RA, van Mattens Registeraccountants.

Verkorte staat van baten en lasten over 2019 en 2018
Jaar                                                                          2019                 2018
Bijdrage AMVJ Beheer                                      115.611             115.611
Financiële baten                                                369.825           -189.728
Doeluitgaven                                                   – 112.474           -218.455
Beheerkosten                                                  –  27.820            – 28.284

Resultaat                                                            345.142        – 320.856

Het bestuur was voornemens om € 115.000 in 2019 te besteden aan de missie van AMVJ. De daadwerkelijke bestedingen bedroegen € 112.474.  AMVJ Fonds hanteert de onderverdeling van structurele toekenningen en incidentele toekenningen.  De voorgenomen bestedingen voor 2020 bedragen € 115.000.

Publicatieplicht
AMVJ Fonds voldoet aan haar publicatieplicht door middel van dit bericht op www.amvjfonds.nl.