ANBI Richtlijnen

Naam
AMVJ Fonds

Fiscaal nummer
008648694

 

E: secretariaat@amvjfonds.nl

Doelstelling
Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.

Functie bestuurders
Het AMVJ Fonds beschikt over een actief bestuur, waarin op 1 maart 2021 de volgende personen zitting hebben:

Gijs Schunselaar (voorzitter a.i.)
Monique Knaap-de Meijer (penningmeester)
Thomas Nijhuis (algemeen bestuurslid)
Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)
Lara Schwarz (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakt onkosten zoals beschreven in de statuten. In de statuten staat hierover het volgende vermeld (artikel 5):

Het bestuur is bevoegd aan een of meer van zijn leden een onkostenvergoeding toe te kennen, rekening houdend met de geldende voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het AMVJ Fonds heeft geen personeel in dienst. Wel maakt het AMVJ Fonds maakt gebruik van een freelance administrateur die op factuurbasis voor haar werkzaamheden krijgt uitbetaald. De freelancer is 7 uur per week werkzaam.

Activiteiten
In 2020 heeft het AMVJ fonds de volgende organisaties ondersteund:

Stichting Toekomst Muziek
Jeugdtheaterschool Zuid-Oost
Stichting Muziekstraat
Cello Biënnale
Kers Kinderkunstbiënnale
MEmo MOmenten minifestival
Stichting Untold
Stichting VrIJland
Pleintheater
Stichting Growing Young
NVA/Leerorkest ZO
IMC Weekendschool
Studio 52nd
Stichting I Am Jong

Naast financiële ondersteuning, stellen individuele bestuursleden ook hun kennis en kunde ter beschikking aan deze instellingen. We denken mee over nieuwe manieren van geld binnenbrengen, betere interne organisatie en professionalisering ten behoeve van een uitbreiding van de initiatieven.

Financiële verantwoording
De penningmeester van het AMVJ is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Hij wordt terzijde gestaan door onze externe administrateur, mevrouw C. Spaansen. Het bestuur legt financieel verantwoording af in de jaarrekening. De jaarrekening van het AMVJ Fonds wordt gecontroleerd door de heer J.L.M. Mattens RA, van Mattens Registeraccountants.

Verkorte staat van baten en lasten over 2020 en 2019
Jaar                                                                          2020                 2019
Bijdrage AMVJ Beheer                                      115.611             115.611
Financiële baten                                                298.794            369.825
Doeluitgaven                                                   – 100.339           -112.474
Beheerkosten                                                  –    23.991          – 27.820

Resultaat                                                            290.075           345.142

Het bestuur was voornemens om € 115.000 in 2020 te besteden aan de missie van AMVJ. De daadwerkelijke bestedingen bedroegen € 100.339.  AMVJ Fonds hanteert de onderverdeling van structurele toekenningen en incidentele toekenningen.  De voorgenomen bestedingen voor 2021 bedragen € 115.000.

Publicatieplicht
AMVJ Fonds voldoet aan haar publicatieplicht door middel van dit bericht op www.amvjfonds.nl.