ANBI Richtlijnen

Naam
AMVJ Fonds

Fiscaal nummer
008648694

Adres
AMVJ Fonds
Middenweg 138
1097 BV  Amsterdam
T: 06-25552176
E: secretariaat@amvjfonds.nl

Doelstelling
Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.

Beleidsplan
Zie hiervoor apart document ‘Beleidsplan AMVJ Fonds’

Functie bestuurders
Het AMVJ Fonds beschikt over een actief bestuur, waarin op 31 december 2017 de volgende personen zitting hebben:

Rian Cuppens (voorzitter)
Willem Dudok (secretaris)
Erik Rammeloo (penningmeester)
Kayleigh Boumedyan (algemeen bestuurslid)
Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)
Gijs Schunselaar (algemeen bestuurslid)
Nafiss Zohre Nassab (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakt onkosten zoals beschreven in de statuten. In de statuten staat hierover het volgende vermeld (artikel 5):

Het bestuur is bevoegd aan een of meer van zijn leden een onkostenvergoeding toe te kennen, rekening houdend met de geldende voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het AMVJ Fonds heeft geen personeel in dienst. Wel maakt het AMVJ Fonds maakt gebruik van een freelance administrateur die op factuurbasis voor haar werkzaamheden krijgt uitbetaald. De freelancer is 7 uur per week werkzaam.

Activiteiten
In 2017 heeft het AMVJ fonds de volgende organisaties ondersteund:

Nieuw Amsterdams Vocaal
Freestyle, Voetjes van de vloer 2017
ST. Oneffe, Landje van ome Kick
Witte Raaf, Layla en Majnun
Ideefix, Gevangenis Monologen
Imagine IC, Stadsdieren
de Buurtcamping
Stichting Untold
Perron Oost, Selfie
Amsterdam (Kinder)Light Festival
Right about now, Ja Hè?
St. Nowhere, Maakland
St. Verhalenhuis, Verhalen in de klas
Moving Arts Projects, Transtaalkinderen
St. Johann Bachlied
Stichting Muziekstraat, Vogelbuurt
Queer Faces Migrant Voices
School der Poëzie
St. WieWalvis, Waar de Wind woont
2017 SOUK
ZID Theater
DGAI Music Academy
Cross linx
Toneelmakerij, de Jongens
Don Bosco Jonathan
Podium Mozaiek, Nieuwmakers
Holendrechtschool
De Driehoek, de Meermin, het Monster en de Maan

Naast financiële ondersteuning, stellen individuele bestuursleden ook hun kennis en kunde ter beschikking aan deze instellingen. We denken mee over nieuwe manieren van geld binnenbrengen, betere interne organisatie en professionalisering ten behoeve van een uitbreiding van de initiatieven.

Financiële verantwoording
De penningmeester van het AMVJ is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Hij wordt terzijde gestaan door onze externe administrateur, mevrouw C. Spaansen. Het bestuur legt financieel verantwoording af in de jaarrekening. De jaarrekening van het AMVJ Fonds wordt gecontroleerd door de heer J.L.M. Mattens RA, van Mattens Registeraccountants.

Verkorte staat van baten en lasten over 2017 en 2016
Jaar                                      2017                 2016
Bijdrage AMVJ Beheer  115.611             115.611
Financiële baten           – 69.103             – 9.464
Doeluitgaven               – 178.850          -123.636
Beheerkosten               –  39.681           – 43.315

Resultaat                       – 33.817           – 60.764

Het bestuur was voornemens om € 196.000 in 2017 te besteden aan de missie van AMVJ. De daadwerkelijke bestedingen bedroegen € 178.850. AMVJ Fonds hanteert de onderverdeling van structurele toekenningen en incidentele toekenningen. zijn . De voorgenomen bestedingen voor 2018 bedragen € 196.000.

Publicatieplicht
AMVJ Fonds voldoet aan haar publicatieplicht door middel van dit bericht op www.amvjfonds.nl.