ANBI Richtlijnen

Naam
AMVJ Fonds

Fiscaal nummer
008648694

Adres
AMVJ Fonds
Platostraat 25
1064 LE Amsterdam
T: 06-25552176
E: secretariaat@amvjfonds.nl

Doelstelling
Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.

Beleidsplan
Zie hiervoor apart document ‘Beleidsplan AMVJ Fonds’

Functie bestuurders
Het AMVJ Fonds beschikt over een actief bestuur, waarin op 31 december 2016 de volgende personen zitting hebben:

Rian Cuppens (voorzitter/penningmeester)
Willem Dudok (secretaris)
Erika Happe (algemeen bestuurslid)
Sabri Riahi (algemeen bestuurslid)
Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakt onkosten zoals beschreven in de statuten. In de statuten staat hierover het volgende vermeld (artikel 5):

Het bestuur is bevoegd aan een of meer van zijn leden een onkostenvergoeding toe te kennen, rekening houdend met de geldende voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het AMVJ Fonds heeft geen personeel in dienst. Wel maakt het AMVJ Fonds maakt gebruik van een freelance administrateur die op factuurbasis voor haar werkzaamheden krijgt uitbetaald. De freelancer is 7 uur per week werkzaam.

Activiteiten
In 2016 heeft het AMVJ fonds de volgende organisaties ondersteund:

Cello Biënnale
Stichting Toneelmakerij Amsterdam
World Opera Lab
Stichting Turning Point
Stichting ZEP
Oost in Bloei
Het Balletorkest
Het Zonnehuis
Stichting Free&Style
Stichting Storytelling
Discussiëren kun je leren
Stichting Build Your Dream
Art4Elkaar, Kunst in de Klas
St. Andalusisch Orkest Amsterdam
Ned. Studenten Jazz Orkest
Jeugdtheater de Krakeling
Stichting Schoolbuurtwerk
Hotmamahot
Stichting MOVE
Stichting Untold
Studio 52nd
De Meervaart
NT Jong

Naast financiële ondersteuning, stellen individuele bestuursleden ook hun kennis en kunde ter beschikking aan deze instellingen. We denken mee over nieuwe manieren van geld binnenbrengen, betere interne organisatie en professionalisering ten behoeve van een uitbreiding van de initiatieven.

Financiële verantwoording
De penningmeester van het AMVJ is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Zij wordt terzijde gestaan door onze externe administrateur, mevrouw C. Spaansen. Het bestuur legt financieel verantwoording af in de jaarrekening. De jaarrekening van het AMVJ Fonds wordt gecontroleerd door de heer J.L.M. Mattens RA, van Mattens Registeraccountants.

Verkorte staat van baten en lasten over 2016 en 2015

Het bestuur was voornemens om € 196.000 in 2016 te besteden aan de missie van AMVJ. De daadwerkelijke bestedingen bedroegen € 123.636. AMVJ Fonds hanteert de onderverdeling van structurele toekenningen en incidentele toekenningen. In 2015 zijn twee structurele bijdragen toegekend met een looptijd van twee jaar. In 2016 en 2017 vinden hiervan de uitbetalingen plaats. De voorgenomen bestedingen voor 2017 bedragen € 196.000.

Publicatieplicht
AMVJ Fonds voldoet aan haar publicatieplicht door middel van dit bericht op www.amvjfonds.nl.