ANBI Richtlijnen

Naam
AMVJ Fonds

Fiscaal nummer
008648694

E-mail
secretariaat@amvjfonds.nl

Doelstelling
Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.

Functie bestuurders
Het AMVJ Fonds beschikt over een actief bestuur, waarin op 1 maart 2023 de volgende personen zitting hebben:

  • Gijs Schunselaar (voorzitter a.i.)
  • Monique Knaap-de Meijer (penningmeester)
  • Thomas Nijhuis (algemeen bestuurslid)
  • Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)
  • Lara Schwarz (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakt onkosten zoals beschreven in de statuten. In de statuten staat hierover het volgende vermeld (artikel 5):

Het bestuur is bevoegd aan een of meer van zijn leden een onkostenvergoeding toe te kennen, rekening houdend met de geldende voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het AMVJ Fonds heeft geen personeel in dienst. Wel maakt het AMVJ Fonds maakt gebruik van een freelance administrateur die op factuurbasis voor haar werkzaamheden krijgt uitbetaald. De freelancer is 7 uur per week werkzaam.

Activiteiten
In 2022 heeft het AMVJ fonds de volgende organisaties ondersteund:

Mensen maken Amsterdam
Wie ben jij Film
Cinekid Amsterdam
Basisschool IJplein
Stichting Muziekstraat
Sounds for freedom
DWRS Producties Zomer in Nieuw West
Pleintheater EAST
Storytelling ID club
Meervaart zomerweek
IMC Weekendschool
Stichting Zou jij het zijn?
Stichting Lijm-Lab
MEMOrabele Momenten
AJTC Vrije Vogels

Naast financiële ondersteuning, stellen individuele bestuursleden ook hun kennis en kunde ter beschikking aan deze instellingen. We denken mee over nieuwe manieren van geld binnenbrengen, betere interne organisatie en professionalisering ten behoeve van een uitbreiding van de initiatieven.

Financiële verantwoording
De penningmeester van het AMVJ is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Hij wordt terzijde gestaan door onze externe administrateur, mevrouw C. Spaansen. Het bestuur legt financieel verantwoording af in de jaarrekening. De jaarrekening van het AMVJ Fonds wordt gecontroleerd door Zaam Registeraccountants.

Verkorte staat van baten en lasten over 2022 en 2021
Jaar                                                                          2022                 2021
Bijdrage AMVJ Beheer                                      115.611             115.611
Financiële baten                                               -514.299            315.194
Doeluitgaven                                                   – 110.500          -112.244
Beheerkosten                                                  –    25.259          – 26.985

Resultaat                                                            -534.447           291.579

Het bestuur was voornemens om € 115.000 in 2022 te besteden aan de missie van AMVJ. De daadwerkelijke bestedingen bedroegen € 112.244.  AMVJ Fonds hanteert de onderverdeling van structurele toekenningen en incidentele toekenningen.  De voorgenomen bestedingen voor 2023 bedragen € 115.000.

Publicatieplicht

AMVJ Fonds voldoet aan haar publicatieplicht door middel van dit bericht.

Hier vindt u het AMVJ Fonds Beleidsplan.

Hier vindt u het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen AMVJ Fonds.