ANBI Richtlijnen

Naam
AMVJ Fonds

Fiscaal nummer
008648694

E-mail
secretariaat@amvjfonds.nl

Doelstelling
Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.

Functie bestuurders
Het AMVJ Fonds beschikt over een actief bestuur, waarin op 31 december 2023 de volgende personen zitting hebben:

  • Gijs Schunselaar (voorzitter a.i.)
  • Monique Knaap-de Meijer (penningmeester)
  • Thomas Nijhuis (algemeen bestuurslid)
  • Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)
  • Lara Schwarz (algemeen bestuurslid)
  • Isa van Bossé (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakt onkosten zoals beschreven in de statuten. In de statuten staat hierover het volgende vermeld (artikel 5):

Het bestuur is bevoegd aan een of meer van zijn leden een onkostenvergoeding toe te kennen, rekening houdend met de geldende voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het AMVJ Fonds heeft geen personeel in dienst. Wel maakt het AMVJ Fonds maakt gebruik van een freelance administrateur die op factuurbasis voor haar werkzaamheden krijgt uitbetaald. De freelancer is 7 uur per week werkzaam.

Activiteiten
In 2023 heeft het AMVJ fonds de volgende organisaties ondersteund:

AJTC Vrije Vogels 2023
Art4elkaar 2023
Stichting Bekijk t
Free n Style
George en Eran Project Pech
Basisschool IJplein
Lijm Lab
Mi na Mi
Muziekstraat
Nowhere columnfestival 2024
NVA Leerkoor 2023 2024
Theatergroep Playback
Podium Mozaiek Best of the West 2023
Rembrandthuis
Rondom de klas
Studio 52nd
The Beach
Theater Stuiter
Toneelmakerij
Wie ben jij Film

 

Naast financiële ondersteuning, stellen individuele bestuursleden ook hun kennis en kunde ter beschikking aan deze instellingen. We denken mee over nieuwe manieren van geld binnenbrengen, betere interne organisatie en professionalisering ten behoeve van een uitbreiding van de initiatieven.

Financiële verantwoording
De penningmeester van het AMVJ is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Hij wordt terzijde gestaan door onze externe administrateur, mevrouw C. Spaansen. Het bestuur legt financieel verantwoording af in de jaarrekening. De jaarrekening van het AMVJ Fonds wordt gecontroleerd door Zaam Registeraccountants.

Verkorte staat van baten en lasten over 2023 en 2022
Jaar                                                                          2023                 2022
Bijdrage AMVJ Beheer                                      115.611                115.611
Financiële baten minus bankkosten              148.811             -527.847
Doeluitgaven                                                    – 162.094            -110.500
Beheerkosten                                                   –    12.189               – 11.711

Resultaat                                                            90.139               -534.447

Het bestuur was voornemens om € 115.000 in 2023 te besteden aan de missie van AMVJ. De daadwerkelijke bestedingen bedroegen € 162.094  AMVJ Fonds hanteert de onderverdeling van structurele toekenningen en incidentele toekenningen.  De voorgenomen bestedingen voor 2024 bedragen € 115.000.

Publicatieplicht

AMVJ Fonds voldoet aan haar publicatieplicht door middel van dit bericht.

Hier vindt u het AMVJ Fonds Beleidsplan.

Hier vindt u het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen AMVJ Fonds.standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2023