ANBI Richtlijnen

Naam
AMVJ Fonds

Fiscaal nummer
008648694

E-mail
secretariaat@amvjfonds.nl

Doelstelling
Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.

Functie bestuurders
Het AMVJ Fonds beschikt over een actief bestuur, waarin op 1 maart 2022 de volgende personen zitting hebben:

  • Gijs Schunselaar (voorzitter a.i.)
  • Monique Knaap-de Meijer (penningmeester)
  • Thomas Nijhuis (algemeen bestuurslid)
  • Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)
  • Lara Schwarz (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakt onkosten zoals beschreven in de statuten. In de statuten staat hierover het volgende vermeld (artikel 5):

Het bestuur is bevoegd aan een of meer van zijn leden een onkostenvergoeding toe te kennen, rekening houdend met de geldende voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het AMVJ Fonds heeft geen personeel in dienst. Wel maakt het AMVJ Fonds maakt gebruik van een freelance administrateur die op factuurbasis voor haar werkzaamheden krijgt uitbetaald. De freelancer is 7 uur per week werkzaam.

Activiteiten
In 2021 heeft het AMVJ fonds de volgende organisaties ondersteund:

Noordjes Kazerne Z
Stichting VrIJland
Basisschool de Klimop
Basisschool IJplein
DGAI Music School
Move Forward
Studio eXp
Nieuw Vocaal Amsterdam
Oxville Generation Z
Jeugdtheater de Krakeling
DWRS Zomer in Nieuw West
Vereniging AANEEN
Theater de Meervaart
Podium Mozaiek
De Theaterstraat
Capture 22
Imagine IC
Amsterdams Jeugdtheater Collectief

Naast financiële ondersteuning, stellen individuele bestuursleden ook hun kennis en kunde ter beschikking aan deze instellingen. We denken mee over nieuwe manieren van geld binnenbrengen, betere interne organisatie en professionalisering ten behoeve van een uitbreiding van de initiatieven.

Financiële verantwoording
De penningmeester van het AMVJ is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Hij wordt terzijde gestaan door onze externe administrateur, mevrouw C. Spaansen. Het bestuur legt financieel verantwoording af in de jaarrekening. De jaarrekening van het AMVJ Fonds wordt gecontroleerd door Zaam Registeraccountants.

Verkorte staat van baten en lasten over 2021 en 2020
Jaar                                                                          2021                 2020
Bijdrage AMVJ Beheer                                      115.611             115.611
Financiële baten                                                315.194            298.794
Doeluitgaven                                                   – 112.244          -100.339
Beheerkosten                                                  –    26.985          – 23.991

Resultaat                                                            291.579           290.075

Het bestuur was voornemens om € 115.000 in 2021 te besteden aan de missie van AMVJ. De daadwerkelijke bestedingen bedroegen € 112.244.  AMVJ Fonds hanteert de onderverdeling van structurele toekenningen en incidentele toekenningen.  De voorgenomen bestedingen voor 2022 bedragen € 115.000.

Publicatieplicht
AMVJ Fonds voldoet aan haar publicatieplicht door middel van dit bericht op www.amvjfonds.nl.

Hier vindt u het beleidsplan.AMVJ Fonds beleidsplan

Hier vindt u het standaardformulier ANBI ANBI publicatie 2020