Zo werkt het

Het AMVJ Fonds helpt u graag. Hieronder staan de voorwaarden waar uw organisatie en projecten aan moeten voldoen.

Wie kan een aanvraag doen?

Alleen een rechtspersoon kan een aanvraag doen. Zoals een stichting, vereniging of coöperatie. Ook bepaalde werkgroepen en comités komen in aanmerking voor ondersteuning. Als particulier of eenmanszaak kunt u dus geen aanvraag doen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Elk jaar zijn er drie aanvraagrondes. In het oranje blok aan de rechterkant van deze pagina staat wanneer de volgende ronde is. Elke aanvraagronde duurt ongeveer twee weken. Doet u een aanvraag vóórdat de ronde opent, dan bekijken wij deze pas wanneer de aanvraagronde opent. Doet u een aanvraag na de sluitingsdatum, dan bewaren wij deze tot de volgende ronde. U kunt echter geen aanvraag doen voor projecten die al begonnen zijn. Dus als uw activiteit al plaatsvindt vóór of tijdens de volgende aanvraagronde, dan kunnen wij deze helaas niet in behandeling nemen. Denk ook na over het verdere tijdspad van uw project.

Voor welke doelgroep kan ik een aanvraag doen?

Het AMVJ Fonds steunt projecten voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar oud. Soms maken we een uitzondering voor jeugd tot 22 jaar. Onze focus ligt vooral op kinderen van 4 tot 10 jaar oud. We steunen alleen projecten voor kinderen en jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Projecten dus voor jeugd die anders niet snel met cultuur in aanraking zouden komen, bijvoorbeeld omdat hun ouders weinig geld hebben.

Waarvoor kan ik een aanvraag doen?

We steunen alleen projecten die plaatsvinden in de stad Amsterdam, georganiseerd voor jeugd die in Amsterdam woont. Bovendien moet het project én sociaal én cultureel zijn. Het gaat dus niet om ‘cultuur consumeren’, maar om participeren: meedoen, iets leren. Niet alleen kijken, maar ook iets doen, kinderen actief laten deelnemen aan een cultureel project. Dit is het sociale component. Een derde component waar we uitzonderlijke aandacht aan besteden is het beoogde resultaat: Hoe zorgt u ervoor dat het project gezien en gehoord wordt en ook beklijft bij de deelnemers? Ga bij uw aanvraag dan ook de diepte in: vermeld niet alleen wát u gaat doen, maar ook hoe lang, hoe vaak en wat er verder nog speciaal en belangrijk is aan uw project.

Voor hoeveel geld kan ik een aanvraag doen?

Het AMVJ Fonds steunt vooral aanvragen van grotere projecten, die nog 2.500 tot 20.000 euro nodig hebben om de begroting rond te krijgen. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Voor kleinere projecten verwijzen wij u graag naar Mensen maken Amsterdam. Als het project langer dan een jaar duurt, besluit het AMVJ na het eerste jaar of we het project blijven steunen. Het is overigens belangrijk dat u bij meerdere fondsen steun heeft aangevraagd. Als u alleen het AMVJ om financiële hulp heeft gevraagd, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Bij uw inschrijving moet u dan ook vermelden of er al toezeggingen van andere fondsen zijn.

Hoe vergroot ik de kans op een goedgekeurde aanvraag?

Stel uzelf de vraag: verbetert het project de sociaal-culturele positie van Amsterdamse jongeren voor wie toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet vanzelfsprekend is? Dan bent u op de goede weg. Aan hoe meer van de onderstaande punten u voldoet, hoe groter de kans dat uw aanvraag wordt goedgekeurd.

1. Richt u op jonge kinderen

Een vroege kennismaking met cultuur vergroot de kans op cultuurparticipatie op latere leeftijd.

2. Zet in op kwaliteit en participatie

Een oppervlakkig kennismaking met cultuur voegt weinig toe. Ga de diepte in en biedt kwaliteit. Denk na over hoe het geleerde kan blijven hangen. Wanneer jongeren zelf moeten nadenken en dingen ondernemen, heeft het project meer impact dan wanneer ze simpelweg verteld wordt wat ze moeten doen. Vraag jongeren ook waar ze behoefte aan hebben. Laat ze meedenken.

3. Richt u op jeugd met een lage sociaaleconomische status

Kinderen die opgroeien in een minimahuishouden hebben van huis uit de minste kans om te participeren op sociaal-cultureel gebied.

4. Denk na over hoe u de doelgroep bereikt

Heeft uw organisatie al een goede zichtbaarheid in de buurt, of moet hieraan gewerkt worden? Heeft u samenwerkingspartners die u kunt inschakelen, of oud-deelnemers die u kunt aanschrijven? Ga dus verder dan ‘we zetten onze eigen sociale media in en roepen bekenden op’.

5. Ga buiten de gebaande paden

Welke vormen van cultuur komen minder aan bod? Spring daarop in. Denk outside-the-box. Wees innovatief en maak gebruik van meerdere soorten media. Combineer kunstvormen. Wees vernieuwend en sluit aan bij de belevingswereld van de jeugd en de technologische ontwikkelingen.

6. Speel in op de motivatie van de jongeren

Er worden in de literatuur vier hoofdredenen onderscheiden waarom jongeren meedoen aan jeugdprogramma’s: van de straat blijven, nieuwe vaardigheden leren, verveling voorkomen en ‘toffe’ activiteiten. Gebruik deze motivaties.

7. Focus op persoonlijke ontwikkeling

Programma’s waarin jongeren hun eigen talenten kunnen ontdekken en/of die gericht zijn op een positief zelfbeeld, worden als aantrekkelijker ervaren. Zulke projecten hebben een grotere en langdurigere impact, met name omdat de innerlijke motivatie van de jongeren wordt aangesproken. Denk ook na over hoe het leertraject wordt ingevuld en met wie.

8. Wees u bewust van de beperkingen van de doelgroep

Maak het voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijke problemen met vervoersmiddelen en culturele verplichtingen uit andere culturen.

9. Betrek de ouders

De regels die ouders hun kinderen opleggen zijn van grote invloed op de participatie van de jeugd. Betrokkenheid van ouders vergroot de kans op succes.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

U kunt hier een aanvraag doen.

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Ongeveer vier weken na sluitingsdatum ontvangt u bericht over uw aanvraag. Het kan zijn dat wij in de tussentijd contact met u opnemen als we aanvullende vragen hebben. Het AMVJ Fonds kan ook nadere voorwaarden stellen aan de ondersteuning van een organisatie of project.

Wat gebeurt er wanneer het project is afgerond?

Wanneer uw project is afgerond, stuurt u ons een projectverantwoording . Daarin laat u weten hoe het project is geweest. Was het positief of negatief? Wat heeft u ervan geleerd? Ook stuurt u een afrekening waarin de werkelijke kosten worden vergeleken met de begroting zoals die is ingediend bij de aanvraag. Met een toelichting op de opvallende afwijkingen. Verder dient u een leuke foto van goede kwaliteit van het project bij te voegen en een korte tekst voor op de website.